strona główna / Praca w PCPR /
strona :[ 1 2 ]

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Zespół: Finansowo-Organizacyjny


I. Wymagania  dla kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub  wyższe magisterskie administracyjne i studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w administracji publicznej w tym co najmniej rocznego stażu pracy w księgowości budżetowej,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych oraz programu Płatnik,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: pomocy społecznej, rachunkowości, finansów publicznych,  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  rehabilitacji społecznej i zawodowej, zamówień publicznych,
 • znajomość ogólnych zasad klasyfikacji budżetowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( w tym programów WORD, EXCEL).

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, uczciwość,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji.


II. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

1. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz pozabudżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami służbowymi.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Centrum.

3. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych dla pracowników PCPR.

4. Kompletowanie dokumentacji do wypłat wynagrodzeń dla pracowników:

 • sporządzanie list płac,
 • kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 11, PIT 40 oraz  PIT 4R.
5. Prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.

6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych.

7. Dokonywanie bieżącej klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzenie rocznego sprawozdania w zakresie wydatków strukturalnych.

8. Sporządzania zapotrzebowania na środki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

9. Sporządzanie sprawozdań GUS Z 03 i Z 06.

10. Przygotowanie informacji ZUS IWA.

11. Kontrola finansowa w zakresie prawidłowości umów zawieranych przez Centrum, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, terminowego regulowania należności.

12. Podejmowanie czynności związanych z egzekucją należności i wystawianiem tytułów wykonawczych.

13. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Centrum.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


IV. Wymagane dokumenty


V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

1. Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pokój 5 w terminie do dnia 25 września 2015r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Księgowy".

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wysłania oferty poczta, decyduje data wpływu.

3. Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: ʺWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko "Księgowy” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


VII. Informacje dodatkowe

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zielonogórskiego bip.powiat-zielonogorski.pl, na  tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5, pokój 5 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postepowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

*

*

*

 


 


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

informuje, że na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana Pani Monika Kurpisz.

 


 

*

*

*

 


 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO PRACY:
Psycholog


1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5


2. Określenie stanowiska: psycholog


3. Ilość stanowisk: 1


4. Wymiar etatu: pełny


5. Miejsce wykonywania pracy: teren powiatu zielonogórskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze


6. Wymagania niezbędne:
Psychologiem może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. posiada obywatelstwo polskie,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. ma nieposzlakowaną opinię,
 6. posiada uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych,
 7. posiada prawo jazdy kat. B, własny samochód do dyspozycji,


7. Wymagania merytoryczne:

 1. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332) oraz powiązanych aktów wykonawczych,
 2. znajomość ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 788 z póżn. zm.),
 3. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163).


8. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 3. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 4. komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,
 5. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 6. umiejętność interpretowania przepisów,
 7. umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 8. umiejętność sporządzania sprawozdań,
 9. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
 10. umiejętność obsługi systemu MS Windows oraz pakietu MS Office.


9. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie co dwa lata, rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze,
 3. kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 4. opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,
 5. udział w pracach zespołu stwierdzającego zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 6. podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie opieki nad dzieckiem
  i rodziną,
 7. prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 8. prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i ich dziećmi oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych również w miejscu zamieszkania rodzin,
 9. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji praz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 10. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 11. udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikowi socjalnemu i koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej w celu wsparcia środowiska rodzinnego,
 12. praca w środowisku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka,
 13. inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, obejmującego między innymi relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków,
 15. prowadzenie i nadzorowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 16. prowadzenie i nadzorowanie zadań z zakresu interwencji kryzysowej,
 17. udzielanie pomocy psychologicznej dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego w sytuacjach kryzysowych, związanych z wykonywaniem zadań służbowych,
 18. prowadzenie dokumentacji pracy.


10. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. aktualne curriculum vitae  i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe,
 4. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego:


11. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pok. 5, w terminie do 24 lipca 2015r. do godziny 15³°. Ofertę należy składać w kopercie z podaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego z dopiskiem na kopercie ,,Psycholog”. Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


12. Informacje dodatkowe:
Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


 


 

*

*

*

 


 


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO:
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na umowę zlecenie


Ilość stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Powiat Zielonogórski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz minimum 2 razy w tygodniu, dyżur w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw:
  • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • o pomocy społecznej,
  • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku koordynatora;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika
 • z tytułu egzekucyjnego;
 • nie jest zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego;
 • doświadczenie w pracy z rodziną;
 • prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie prywatnym samochodem.

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 • umiejętność redagowania pism i sporządzania ocen.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności obejmuje:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednią rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 7. Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 9. Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez Dyrektora PCPR powództwa
  o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 10. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
 11. W przypadku rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1.
 12. Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się
  o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
 13. W przypadku rodzeństwa, sporzadzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1.
 14. Wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 15. W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2.
 16. W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przdmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastepczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 17. Współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi typu rodzinnego.
 18. Wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 19. Konsultacje oceny sytuacji dziecka.
 20. Konsultowanie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 21. Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielniania.
 22. Pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.
 23. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 24. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastepczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 25. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 26. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pok. 5, w terminie do 23 listopada  2012 r. do godziny 15.30. Ofertę należy składać w kopercie z podaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego z dopiskiem na kopercie, "Oferta pracy na stanowisko koordynatora”.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze. Z kandydatami spełniającymi wymogi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 


 

*

*

*

 


 

 DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

informuje, że na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana Pani Justyna Ryszewska.

 


strona :[ 1 2 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2015 | strony internetowe