strona główna / Praca w PCPR /
strona :[ 1 2 ]

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
NA INSPEKTORA W ZESPOLE DS. PROJEKTÓW

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5
Wymiar etatu: 1
Ilość etatów: 1
Zespół ds. projektów

I. Wymagania dla kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz powiązanych aktów wykonawczych, zamówień publicznych, rehabilitacji społecznej i zawodowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, uczciwość,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów Word, Excel),
 • mile widziane prawo jazdy.

II. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

I.

1.Działania mające na celu wzmocnienie pracy osób zarządzających projektem zgodnie z literą prawa krajowego i europejskiego stosując się w szczególności do wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2.Praca na rzecz sprawnej realizacji projektów, w tym w szczególności ścisłe współdziałanie z koordynatorem projektu mające na celu podejmowanie działań na rzecz aktywizacji dotyczącej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
korzystających lub uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

3.Aktywizacja uczestników projektu do czynnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach "Indywidualnej ścieżki reintegracji".

4.Realizacja pracy administracyjnej związanej z obsługą projektu:

 • dbanie o prawidłowe oznakowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektów, a także miejsc realizacji działań;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z procesem rekrutacji oraz realizacją zadań na poszczególnych etapach realizacji projektów;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z teczkami personalnymi uczestników projektu;
 • gromadzenie dokumentacji poświadczającej realizację zadań związanych z pracą opiekunów grup, przy ścisłej współpracy z opiekunami, zgodnie ze wzorami dokumentów opracowanymi przez Zespól ds. realizacji  projektu;
 • prowadzenie doraźnych kontroli na zajęciach na wyraźne polecenie koordynatora projektu lub kierownika jednostki;
 • gromadzenie ankiet monitorujących postępy uczestników na zakończenie projektu (tzw. "ankiety monitoringowe");
 • gromadzenie list obecności uczestników projektu, pokwitowań zwrotów kosztów za dojazdy, pokwitowań za posiłki itp.;
 • kontakty z opiekunami nieletnich uczestników;
 • współpraca ze specjalistami prowadzącymi zajęcia na wyraźne zalecenie koordynatora projektów;
 • wykonywanie poleceń koordynatora projektu lub kierownika jednostki dotyczących działań związanych z prawidłową realizacja projektów finansowanych z EFS.

5.Przygotowywanie wstępnego opracowania przedmiotu zamówienia do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.

II.

1. Koordynowanie prac związanych z tworzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


IV. Wymagane dokumenty:


V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pokój 5 w terminie do dnia 1 lipca  2016r. do godz. 11.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Inspektora".

2.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data wpływu.

3.Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

4.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: ʺWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Inspektora" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postepowania sprawdzającego.

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zielonogórskiego bip.powiat-zielonogorski.pl, na  tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5, pokój 5 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

*

*

*

 


 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jacek Hadada, zam. Bieżyce.


 


 

*

*

*

 


 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
NA INSPEKTORA W ZESPOLE DS. PROJEKTÓW


Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5
Wymiar etatu: 1
Ilość etatów: 1
Zespół ds. projektów


I. Wymagania dla kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: nauki – społeczne, humanistyczne,  ekonomiczne, w tym zarządzanie i marketing, prawo, administracja,
 • posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów EFS,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność analizy zebranych informacji oraz wnioskowania,
 • nieposzlakowana opinia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów Word, Excell).
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy,
 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych,
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków projektowych,
 • opracowywania technicznej dokumentacji projektu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, uczciwość,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • mile widziane prawo jazdy.

II. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

1. Tworzenie projektów i przygotowywanie wniosków o ich dofinansowanie.

2. Czuwanie nad zgodnością realizacji projektów z harmonogramem i budżetem.

3. Koordynowanie całości zadań związanych z realizacją projektów.

4. Śledzenie i analizowanie bieżących przepisów dotyczących realizacji projektów.

5. Koordynacja prac Zespołu ds. projektów polegająca m.in. na:

 • sprawdzaniu sporządzonych przez pracowników wykonujących zadania w ramach projektów, wywiadów, notatek, kart udzielania specjalistycznych porad i informacji, list beneficjentów projektów oraz kontraktów socjalnych, indywidualnych planów pomocy, indywidualnych programów usamodzielnienia i umów zawartych z osobami niepełnosprawnymi – pod względem zachowania zasad promocyjnych i wytycznych dotyczących realizacji projektów systemowych PO KL,
 • organizowaniu spotkań roboczych Zespołu ds. projektów w celach konsultacji, podziału zadań, przedstawieniu i omówieniu poszczególnych zadań projektu i innych spraw organizacyjnych dot. realizacji projektów,
 • zapoznaniu Zespołu z wytycznymi dot. realizacji i promocji projektów systemowych PO KL,
 • ustaleniu podziału zadań dla członków zespołu projektu.

7. Przygotowanie i koordynacja korespondencji związanej z realizacją projektów do Instytucji Pośredniczących.

8. Opracowywanie strategii i programów we współpracy z jednostkami pomocy społecznej działającymi na terenie powiatu zielonogórskiego, koordynowanie prac związanych z ich tworzeniem.

9. Realizacja poszczególnych działań projektów, zgodnie z harmonogramem i budżetem projektów.

10. Przedstawianie sprawozdań z realizacji projektów Dyrektorowi Centrum.

11. Prawidłowe wykonywanie wymienionych zadań zgodnie z literą prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29  stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

12. Stały kontakt z opiekunami projektów wyznaczonych przez Instytucje Pośredniczące.

13. Sporządzanie wniosków o płatność wspólnie z głównym księgowym – w odpowiednich programach komputerowych.

14. Nadzorowanie prac związanych z promocją projektów.

15. Analiza dokumentacji potwierdzającej realizację projektów wg poszczególnych zadań.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


IV. Wymagane dokumenty

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

1. Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5, pokój 5 w terminie do dnia 29 stycznia  2016r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Inspektora".

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty poczta, decyduje data wpływu.

3. Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko "Inspektora w zespole ds. projektów" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


VII. Informacje dodatkowe

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej,  na  tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5, pokój 5 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

*

*

*

 


 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Porycka, zam. Zielona Góra.

 


 

*

*

*

 


 


DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Zespół: Finansowo-Organizacyjny


I. Wymagania  dla kandydatów

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub  wyższe magisterskie administracyjne i studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w administracji publicznej w tym co najmniej rocznego stażu pracy w księgowości budżetowej,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych oraz programu Płatnik,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: pomocy społecznej, rachunkowości, finansów publicznych,  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  rehabilitacji społecznej i zawodowej, zamówień publicznych,
 • znajomość ogólnych zasad klasyfikacji budżetowej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( w tym programów WORD, EXCEL).

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, uczciwość,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji.


II. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

1. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz pozabudżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami służbowymi.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Centrum.

3. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych dla pracowników PCPR.

4. Kompletowanie dokumentacji do wypłat wynagrodzeń dla pracowników:

 • sporządzanie list płac,
 • kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 11, PIT 40 oraz  PIT 4R.

5. Prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.

6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych.

7. Dokonywanie bieżącej klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzenie rocznego sprawozdania w zakresie wydatków strukturalnych.

8. Sporządzania zapotrzebowania na środki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

9. Sporządzanie sprawozdań GUS Z 03 i Z 06.

10. Przygotowanie informacji ZUS IWA.

11. Kontrola finansowa w zakresie prawidłowości umów zawieranych przez Centrum, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, terminowego regulowania należności.

12. Podejmowanie czynności związanych z egzekucją należności i wystawianiem tytułów wykonawczych.

13. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Centrum.


III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


IV. Wymagane dokumenty


V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

1. Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pokój 5 w terminie do dnia 25 września 2015r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Księgowy".

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wysłania oferty poczta, decyduje data wpływu.

3. Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: ʺWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko "Księgowy” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).


VII. Informacje dodatkowe

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zielonogórskiego bip.powiat-zielonogorski.pl, na  tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5, pokój 5 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postepowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.

 


 

*

*

*

 


 


DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

informuje, że na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana Pani Monika Kurpisz.

strona :[ 1 2 ]
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl Created by GRT STUDIO © 2008 - 2016 | strony internetowe